Vedtægter

VEDÆGTER FOR
RY FAMILIE OG FIRMA IDRÆT

§ 1. FORENINGENS NAVN:

Foreningens navn er Ry Familie og Firma Idræt.
Signatur: rffi

§ 2. FORENINGENS HJEMSTED:

Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg kommune.

§ 3. FORENINGENS FORMÅL:

Foreningens formål er gennem familien og arbejdspladsen at stimulere interessen for
samvær, idræt og motion.

§ 4. ORGANISATIONSFORHOLD:

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund
til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

§ 5. MEDLEMSSKAB:

5.1. Foreningen, der er åben for alle, optager personer fra firma- og
brancheidrætsklubber i Skanderborg kommune og omegn samt disses familier.
Endvidere optages personer som enkeltmedlemmer til individuelle aktiviteter
og holdidrætter.

5.2. Ved familie forstås: Ægtefæller eller samlevere samt deres børn under forud-
sætning af, at man har samme postadresse.

5.4. Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens
formål.

§ 6. UDMELDELSE:

6.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden for det udvalg,
hvorunder aktiviteten foregår.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

7.1.a Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalfor-
samling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med

mindst 14 dages varsel. Annoncering kan finde sted på foreningens
hjemmeside eller via sociale medie kanaler efter bestyrelsens eget valg.
7.1.b Generalforsamlinger kan afholdes med fysisk fremmøde, virtuel deltagelse,
eller som en kombination af fysisk fremmøde og virtuel deltagelse.
7.1.c Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det udarbejdede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Næste års budget
7. Valg i henhold til vedtægterne
8. Eventuelt
8.1.Orientering fra aktivitetsudvalgene

7.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
skriftligt i hænde 8 dage før mødet afholdes.

7.3. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de frem-
mødtes antal.

7.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødven-
digt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom,

bilagt dagsorden. En sådan begæring skal imødekommes senest 1 måned efter
modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel samtidig med dagsorden
for mødet. Annoncering kan finde sted på foreningens hjemmeside eller via
sociale medie kanaler efter bestyrelsens eget valg

§ 8. AFSTEMNING:

8.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3
flertal ved ændringer i vedtægter.
8.2. Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder stemmeretten, hvis et medlem
er i kontingentrestance.
8.3. Kun fremmødte har stemmeret.
8.4. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 medlem kræver det.
8.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.2., kan

komme til afstemning på generalforsamlingen. Dette gælder ikke for æn-
dringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

8.6. Forslag til behandling, kan ikke afgøres under pkt. eventuelt.

§ 9. VALG:

9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås ved det fyldte 18. år.
9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af:

- formand
- kasserer
- aktivitetsudvalgsformænd
Aktivitetsudvalgsformænd kan varetage posten som formand, næstformand
eller kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand.
9.3. På ulige år vælges formanden.
På lige år vælges kasserer.
9.4. Valg af formand og kasserer gælder for 2 år ad gangen.
9.5. Generalforsamlingen vælger hvert år formændene for de faste aktivitetsudvalg.
9.6. Generalforsamlingen kan hvert år vælge op til 2 suppleanter til bestyrelsen.
9.7. Generalforsamlingen vælger hvert 2. år en revisor.
9.8. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor suppleant.

§ 10. BESTYRELSEN:

10.1. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinjer for
udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand
eller næstformand er til stede.
10.2. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.

§ 11. ØVRIGE UDVALG:

11.1. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsop-
gaver. Hertil kan også vælges personer udenfor bestyrelse og faste udvalg.

§ 12 MEDLEMSPLIGTER:

12.1. Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og
Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne vedtægter og retningslinjer.
12.2. Efter foreningens anvisninger påhviler det klubberne og holdene at afgive
indberetning om medlemstal, ligesom ændringer i kontaktadresser omgående
skal meddeles foreningen.

12.3. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte
klubber og hold fra deltagelse i de løbende turneringer, indtil forholdene er
bragt i orden.

§ 13. TEGNINGSRET:

13.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver, for at være gyldige,
underskrift af formand og kasserer.
13.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et flertal i
bestyrelsen.

13.3. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige med-
lemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne

beslutninger.

§ 14. KONTINGENT:

14.1. Kontingenter fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen.
14.2. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

§ 15. REGNSKAB OG REVISION:

15.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et driftsregnskab og en
status.
15.2. Kassereren fremlægger det udarbejdede regnskab til godkendelse på
generalforsamlingen.
15.3. Udarbejdelsen af regnskabet skal være foretaget senest 8 dage før
generalforsamlingen.
15.4. Den valgte revisor tilrettelægger selv arbejdet og aflægger rapport til
bestyrelsen.
15.5. Den valgte revisor skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at
der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens
bankkonti i henhold til gældende retningslinjer for folkevalgt revisorer eller
kommercielle revisorer.
15.6. Den valgte revisor kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§ 16. EKSKLUSION:

16.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere
medlemmer, klubber og hold, der beviseligt ikke overholder foreningens
vedtægter og retningslinjer eller udviser grov usportslig optræden ved stævner
og turneringer.
16.2. Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere medlemmer i bestyrelsen og udvalg, hvis
disse beviseligt arbejder til skade for foreningens virke.
16.3. Den eller de ekskluderede medlemmer kan forlange deres sag forelagt på
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor de også har adgang.
16.4. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 17. VEDTÆGTSÆNDRINGER:

17.1. Forslag til ændringer i vedtægter kan fremføres af bestyrelsen samt
medlemmer af foreningen.
17.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmers stemme herfor.

§ 18. FORENINGENS OPLØSNING:

18.1. Opløsning af Ry Familie og Firma idræt kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte
medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer
herfor.
18.2. Ved en eventuel opløsning overgår foreningens ejendom og midler til andre
foreninger i kommunen, der har idræt som formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Ry den, 8. april 2021.